Studiowanie w Poznaniu

Nauka na poziomie szkoły wyższej to czas przypadający na szalone lata wczesnej młodości. Podejmowanie decyzji tuż po maturze nie jest rzeczą łatwą. Choć uczniowie ostatnich klas mają pomoc rodziców, pedagogów szkolnych oraz zatrudnionych w szkołach specjalistów w zakresie doradztwa zawodowego, to i tak dokonanie wyboru uczelni i kierunku studiów oraz specjalności nie przychodzi im łatwo. Czasem w dokonywaniu wyborów pomagają przyjaciele, czasem są to opinie przeczytane na internetowych forach. Młodzi Polacy właśnie w Internecie znajdują najwięcej wiadomości o interesujących ich uczelniach wyższych.
Bezpośrednio po maturze absolwent szkoły ponadpodstawowej może rozpocząć studia stopnia pierwszego na jednej z 434 polskich uczelni. Szukając uczelni oferujących najciekawsze oferty kierunków studiów nie sposób pominąć niezwykle atrakcyjnych propozycji studiów w stolicy Wielkopolski. Studia w Poznaniu – zarówno pierwszego jak i drugiego stopnia można podjąć na jednej z ośmiu uczelni państwowych lub którejś z dwudziestu uczelni niepublicznych.

Stopień pierwszy wykształcenia wyższego to poziom wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania określonego zawodu czy specjalności – stąd określenie wykształcenia zdobytego na tym poziomie jako wykształcenia wyższego zawodowego. Aby uczących się dobrze przygotować do wykonywania pracy, uczelnie I stopnia w programie studiów mają bardzo dużą ilość godzin praktycznego działania – ćwiczenia, laboratoria, pomiary terenowe. Po każdym roku studenci odbywają również trwające miesiąc praktyki zawodowe.
Studia kształcące na tym poziomie trwają trzy lata (licencjaty) lub trzy i pół – cztery w przypadku studiów trudniejszych, technicznych. Po zakończeniu nauki studenci ostatnich lat przedstawiają do oceny i obrony napisaną przez siebie pracę dyplomową. Obrona pracy – ostatni egzamin na studiach, daje im dyplom ukończenia studiów wraz z tytułem zawodowym licencjata albo inżyniera.

Po ukończeniu studiów stopnia pierwszego wielu absolwentów podejmuje pracę zawodową. Czasem kończą edukację na tym poziomie. Zdecydowana większość wybiera jednak dalszą drogę kształcenia – studia stopnia drugiego.
Studia na poziomie drugim to studia magisterskie. Trwają dwa lata. Program nauki to rozszerzenie przedmiotów kierunkowych i specjalizacyjnych. Końcem nauki jest napisanie pracy magisterskiej.
Studenci pod opieką promotorów wybierają temat pracy oraz decydują jaki charakter będzie miała praca – opisowy (teoretyczny, monograficzny) czy badawczy (eksperymentalny). Praca opisowa wymaga zgromadzenia znacznej literatury przedmiotu, w tym pozycji zagranicznych. Autor opisuje problem zawarty w temacie pracy opierając się na badaniach i publikacjach naukowych. W przypadku pracy badawczej student przeprowadza badania (eksperymenty, doświadczenia, pomiary), których opis i wyniki wraz z wnioskami umieszcza w tekście swojej rozprawy. Praca badawcza jest trudniejsza do napisania nie tylko ze względu na konieczność przeprowadzenia badań i opracowania ich wyników. W pracy badawczej wymagane jest umieszczenie rozdziału poświęconego zagadnieniom metodologii badań naukowych wykorzystanych przy pisaniu pracy.
Gotową pracę magisterską oceniają autorytety naukowe: promotor pracy oraz recenzent. Obie osoby wchodzą również w skład komisji egzaminacyjnej powoływanej do przeprowadzenia obrony pracy. Trzecią osobą w komisji jest przedstawiciel władz wydziału (dziekan, prodziekan) lub władz instytutu. Obrona zakończona sukcesem oznacza ukończenie studiów i otrzymanie tytułu magistra.

Wielkopolskie tradycje akademickie kojarzą się głównie z najstarszą i najbardziej zasłużoną uczelnią Poznania – Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza. Wysoki poziom kształcenia na wszystkich wydziałach, utrzymywany od wielu dziesięcioleci oraz poziom innych uczelni w tym mieście, sprawia, że studia w Poznaniu wybiera coraz więcej młodzieży z terenów Polski północno-zachodniej. Co rok na wszystkich kierunkach w poznańskich uczelniach naukę pobiera około 140 tys. studentów.

Uczelnie wyższe w Poznaniu organizują również naukę na najwyższym poziomie – studiach trzeciego stopnia. Są to studia kierowane do osób, które zamierzają związać swoją przyszłość z nauką. Doktoranci studiują dwa lata (w przypadku trudnych kierunków mogą to być nawet cztery lata), a po zakończeniu nauki i przeprowadzeniu tak zwanego przewodu doktorskiego poddają pod publiczną oceną napisaną przez siebie rozprawę naukową. Obrona pracy doktorskiej kończy etap zdobywania stopnia naukowego doktora.
Doktoranci chętnie wybierają Poznań na swoje studia, ponieważ tutaj znajduje się osiemnaście placówek naukowo-badawczych, które poszukują kandydatów na stanowiska pracowników badawczych. Znaczna część doktorów zatrudnia się na uczelniach i prowadzi tam pracę dydaktyczną oraz naukową.

Dla osób, które ukończyły studia wyższe na dowolnym poziomie uczelnie przygotowują co rok zajęcia na licznych studiach podyplomowych. Podyplomowe studia w Poznaniu cieszą się największym zainteresowaniem wśród nauczycieli oraz przedstawicieli świata biznesu, a najczęściej wybieranym kierunkiem (w licznych odmianach specjalności) jest psychologia.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here